Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 6 maj 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH mot Land Nordrhein-Westfalen

(Mål C-353/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Köln

Parter i det nationella målet

Sökande: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Svarande: Land Nordrhein-Westfalen

Tolkningsfrågor

1.

a)

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall1 , särskilt bilaga III i förening med post B 3020 i bilaga IX till Baselkonventionen2 , tolkas så, att det beträffande de strecksatser som återfinns i denna post är fråga om olika enskilda avfallskoder i den mening som avses i förordning nr 1013/2006?

b)

Om fråga 1a) ska besvaras nekande:

Omfattar post B 3020 blandat avfall av papper och kartong, i vilket – såsom är fallet beträffande avfallet i det nationella målet – förutom lätta förpackningar av papper, kartong och pappersprodukter, det även förekommer vätskekartonger av limmad/laminerad kartong?

2.

Om fråga 1b) ska besvaras jakande:

a)

Ska post B 3020, särskilt fjärde strecksatsen, tolkas så, att det krävs att avfallet är helt fritt från främmande ämnen i den meningen att det inte är möjligt att klassificera avfall enligt denna post om avfallet – oberoende av mängden och farlighetspotentialen – innehåller andra ämnen än avfall och skrot av papper och kartong (främmande ämnen)?

b)

Om fråga 2a) ska besvaras nekande:

Kan en andel främmande ämnen i avfall, särskilt på grund av mängden, även vara till hinder för en klassificering enligt post B 3020, särskilt fjärde strecksatsen, när förutsättningarna för att det ska åtföljas av vissa uppgifter enligt bilaga III i förordning nr 1013/2006 inte är uppfyllda, det vill säga på grund av att avfallet inte är förorenat av annat material i ett omfång som ökar de risker som förknippas med avfallsslaget på ett sätt så det, med hänsyn till de farliga egenskaper som nämns i bilaga III till direktiv 2008/98/EG3 , ska omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt tillstånd och återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt inte omöjliggörs?

3.

Om fråga 1b) ska besvaras nekande:

a)

Ska post 3 g i bilaga IIIA till förordning nr 1013/2006 tolkas så, att ett avfall som är helt fritt från främmande ämnen i detta avseende nödvändigtvis medför att en klassificering av en avfallsblandning enligt denna post är utesluten när blandningen – oberoende av mängden och farlighetspotentialen – innehåller annat avfall (främmande ämnen) än det som nämns i de tre första strecksatserna i post B 3020?

b)

Om fråga 3a) ska besvaras nekande:

Kan främmande ämnen, som inte i samtliga fall är till hinder för en klassificering enligt post 3 g i bilaga IIIA till förordning nr 1013/2006, också utgöra avfall som enskilt betraktat skulle kunna klassificeras enligt fjärde strecksatsen i post B 3020?

____________

1 EUT L 190, 2006, s. 1.

2     Baselkonventionen av den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall.

3     Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s.3).