Language of document :

Жалба, подадена на 6 юни 2019 г. от Pometon SpA срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 28 март 2019 г. по дело T-433/16, Pometon/Комисия

(Дело C-440/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Pometon SpA (представители: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

като главно искане, да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която се отхвърлят основанията за отмяна на спорното решение в неговата цялост, и в резултат на това да отмени спорното решение,

при условията на евентуалност:

да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която Общият съд неправилно е изключил прекъсването на твърдяното участие на Pometon в спорния картел в периода от 18 ноември 2005 г. до 20 март 2007 г. и следователно, като упражни правомощията си за пълен съдебен контрол, да намали наложената на Pometon имуществена санкция,

във всички случаи, като упражни правомощията си за пълен съдебен контрол, да намали наложената на Pometon имуществена санкция, тъй като Общият съд е нарушил принципа на равно третиране,

при всички положения, да осъди Комисията да заплати съдебните разноски и всички останали разноски и разходи на жалбоподателя, направени в рамките на настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква четири основания:

1. Първо основание: Общият съд неправилно е приложил основните принципи, на които се основава правният ред на Европейския съюз, а именно принципът на презумпцията за невиновност и принципът на безпристрастност в производството, тъй като не е констатирал нарушаването на тези основни принципи от страна на Комисията.

2. Второ основание: Общият съд е нарушил принципите в областта на тежестта на доказване и не е приложил принципа на презумпцията за невиновност, когато е потвърдил извода на Комисията, че Pometon е участвало в твърдения картел; освен това той е изложил противоречиви и/или недостатъчни мотиви в това отношение.

Общият съд е стигнал до извода за вината на жалбоподателя въз основа на предположения и „вероятности“, като освен това е посочил само най-общо документите, на които се е основават тези предположения.

3. Трето основание: Общият съд е нарушил принципите в областта на тежестта на доказване и не е приложил принципа на презумпцията за невиновност, когато е констатирал, че Комисията е доказала надлежно, че Pometon не е прекъсвало участието си в нарушението за периода, около седемнадесет месеца, от 18 ноември 2005 г. до 20 март 2007 г., въпреки че не е разполагала с доказателства за осъществяване на тайни контакти в този период; освен това той е изложил противоречиви и/или недостатъчни мотиви в това отношение.

4. Четвърто основание: Общият съд е нарушил принципа на равно третиране при определянето на размера на глобата, наложена на Pometon, и е изложил противоречиви и/или недостатъчни мотиви в това отношение. По-конкретно Общият съд е преизчислил размера на наложената на жалбоподателя санкция като е определил процент на намаляване на основния размер на санкцията, който не съответства на процентите на намаляване, които Комисията е предоставила на договарящите се страни, и не е предоставил обективна обосновка за такова третиране.

____________