Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. června 2019 Pometon SpA proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 28.března 2019 ve věci T-433/16, Pometon v. Komise

(Věc C-440/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Pometon SpA (zástupci: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž v něm byly zamítnuty žalobní důvody znějící na zrušení napadeného rozhodnutí v plném rozsahu, a tudíž zrušil napadené rozhodnutí;

podpůrně :

zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Tribunál neprávem vyloučil přerušení údajné účasti společnosti Pometon na sporné kartelové dohodě v období od 18. listopadu 2005 do 20. března 2007, a tudíž v rámci soudního přezkumu v plné jurisdikci snížil peněžitou sankci uloženou společnosti Pometon;

v každém případě v rámci soudního přezkumu v plné jurisdikci snížil peněžitou sankci uloženou společnosti Pometon z důvodu, že Tribunál porušil zásadu rovného zacházení;

v každém případě uložil Komisi náhradu veškerých nákladů vynaložených navrhovatelkou v tomto řízení a v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka čtyři důvody:

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně uplatnil základní zásady, na kterých spočívá právní řád Evropské unie, a sice zásadu presumpce neviny, zásadu nestrannosti řízení, jelikož nekonstatoval, že Komise porušila uvedené základní zásady.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál porušil zásady v oblasti důkazního břemene a neuplatnil zásadu presumpce neviny, když potvrdil závěry Komise, že Pometon se účastnila na údajné kartelové dohodě a navíc uvedl rozporuplné a nedostatečné odůvodnění v tomto ohledu. Tribunál dospěl k závěru o vině navrhovatelky na základě předpokladů a „pravděpodobností“, přičemž odkázal zcela obecně na dokumenty, na nichž byly založeny takové předpoklady.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál porušil zásady v oblasti důkazního břemene a neuplatnil zásadu presumpce neviny tím, že prohlásil, že Komise z právního hlediska dostatečně prokázala, že Pometon nepřerušila svou účast na protiprávním jednání během přibližně šestnácti měsíců, a sice od 18. listopadu 2005 do 20. března 2007, i když ve vztahu k tomuto období neměla žádný důkaz o koluzních kontaktech a navíc uvedl rozporuplné a nedostatečné odůvodnění v tomto ohledu.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál porušil zásadu rovného zacházení při stanovení výše pokuty uložené společnosti Pometon a uvedl rozporuplné a nedostatečné odůvodnění v tomto ohledu. Tribunál zejména přezkoumal výši sankce uložené navrhovatelce tak, že určil snížení základní výše sankce, které neodpovídá snížení, jež Komise poskytla účastníkům transakce. Tribunál neuvedl žádné objektivní odůvodnění tohoto zacházení.

____________