Language of document :

Pometon SpA 6. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 28. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-433/16: Pometon versus komisjon

(kohtuasi C-440/19 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Pometon SpA (esindajad: advokaadid E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

esimese võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles lükati tagasi hagi väited vaidlusaluse otsuse tühistamiseks tervikuna, ja tühistada seega vaidlusalune otsus;

teise võimalusena:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles Üldkohus jättis põhjendamatult välja Pometoni väidetava osalemise katkemise vaidlusaluses keelatud kokkuleppes ajavahemikus 18. novembrist 2005 kuni 20. märtsini 2007, ja seetõttu vähendada oma täieliku pädevuse alusel Pometonile määratud trahvi;

vähendada igal juhul oma täieliku pädevuse alusel Pometonile määratud rahalist karistust, kuna Üldkohus rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet;

igal juhul mõista kõik apellandi kohtukulud ja muud kulud seoses käesoleva menetluse ja Üldkohtus toimunud menetlusega välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1. Esimene väide: Üldkohus on ekslikult kohaldanud aluspõhimõtteid, millele tugineb Euroopa Liidu õiguskord, st süütuse presumptsiooni ja menetluse erapooletuse põhimõtet, kuna ta ei tuvastanud, et komisjon on neid aluspõhimõtteid rikkunud.

2. Teine väide: Üldkohus on rikkunud tõendamiskoormise valdkonna põhimõtteid ning ei kohaldanud süütuse presumptsiooni, kui ta kinnitas komisjoni järeldusi, et Pometon osales väidetavas keelatud kokkuleppes; ühtlasi esitas ta selle kohta vastuolulise ja/või ebapiisava põhjenduse.

Üldkohus järeldab apellandi süüd oletuste ja „tõenäosuste“ põhjal, viidates pealegi täiesti üldiselt dokumentidele, millele need eeldused põhinevad.

3. Kolmas väide: Üldkohus on ekslikult kohaldanud tõendamiskoormise valdkonna põhimõtteid ning ei kohaldanud süütuse presumptsiooni, kui ta teatas, et komisjon on õiguslikult piisavalt tõendanud, et Pometon ei katkestanud oma osalemist ligi 16 kuud kestval perioodil alates 18. novembrist 2005 kuni 20. märtsini 2007, ehkki tal ei olnud selle perioodi kohta tõendeid salajaste kontaktide kohta; ühtlasi esitas ta selle kohta vastuolulise ja/või ebapiisava põhjenduse.

4. Neljas väide: Üldkohus on rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet Pometonile määratud trahvisumma kindlaksmääramisel ja esitanud selle kohta vastuolulise ja/või ebapiisava põhjenduse. Täpsemalt on Üldkohus muutnud apellandile kehtestatud karistuse summat, määrates kindlaks trahvi põhisumma vähendamise määra, mis ei ole kooskõlas vähendamise määradega, mida komisjon kohaldas kokkuleppe pooltele, ega esitanud sellise kohtlemise kohta objektiivset põhjendust.

____________