Language of document :

Valitus, jonka Pometon SpA on tehnyt 6.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-433/16, Pometon v. komissio, 28.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-440/19 P)

Oikeudenkäyntikieli:italia

Asianosaiset

Valittaja: Pometon SpA (edustajat: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

ensisijaisesti kumoamaan valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä hylättiin kanneperusteet, joissa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan, ja näin ollen kumoamaan riidanalaisen päätöksen

toissijaisesti:

kumoamaan riidanalaisen tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on katsonut siinä perusteetta, että Pometonin väitetty osallistuminen valituksenalaiseen kartelliin ei ollut keskeytynyt 18.11.2005 ja 20.3.2007 välisenä aikana ja alentamaan näin ollen täyttä tuomiovaltaansa käyttämällä Pometonille määrättyä rahamääräistä seuraamusta

alentamaan joka tapauksessa täyttä tuomiovaltaansa käyttämällä Pometonille määrättyä rahamääräistä seuraamusta sillä perusteella, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta

joka tapauksessa velvoittamaan komission korvaamaan kaikki valittajalle tässä tuomioistuimessa aiheutuvat ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja kaikki muut kulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi neljä valitusperustetta:

1.    Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti perusperiaatteita, joihin Euroopan unionin oikeusjärjestys perustuu, eli syyttömyysolettaman periaatetta ja oikeudenkäynnin puolueettomuutta koskevaa periaatetta, koska se on jättänyt toteamatta, että komissio oli loukannut näitä perusperiaatteita.

2.    Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on loukannut näyttötaakkaa koskevia periaatteita ja jättänyt soveltamatta syyttömyysolettaman periaatetta vahvistaessaan komission vaatimuksen, jonka mukaan Pometon oli osallistunut olemassa olleeksi väitettyyn kartelliin; lisäksi se on esittänyt tästä ristiriitaisia ja/tai riittämättömiä perusteluja.

Unionin yleinen tuomioistuin päätyi valittajan syyllisyyteen olettamuksien ja ”todennäköisyyksien” perusteella ja viittasi hyvin yleisellä tavalla asiakirjoihin, joihin sellaiset olettamat perustuvat.

3.    Kolmas valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti näyttötaakkaa koskevia periaatteita ja jättänyt soveltamatta syyttömyysolettaman periaatetta todetessaan, että komissio oli näyttänyt oikeudellisesti riittävällä tavalla, ettei Pometon ollut keskeyttänyt osallistumistaan kilpailusääntöjen rikkomiseen noin kuudentoista kuukauden pituisena ajanjaksona 18.11.2005 – 20.3.2007, vaikka komissiolla ei ollut tämän ajanjakson osalta näyttöä kollusiivisista yhteydenotoista; sitä paitsi se on esittänyt tästä ristiriitaisia ja/tai riittämättömiä perusteluita.

4.    Neljäs valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta vahvistaessaan Pometonille määrätyn sakon määrän ja esittäessään tästä lisäksi ristiriitaisia ja/tai riittämättömiä perusteluja. Unionin yleinen tuomioistuin määritteli nimittäin valittajalle määrätyn seuraamuksen määrän uudelleen soveltamalla seuraamuksen perusmäärän prosenttimääräistä alennusta, joka ei ole johdonmukainen komission sovintomenettelyn osapuolille myöntämien prosenttimääräisten alennusten kanssa; unionin yleinen tuomioistuin ei ole esittänyt minkäänlaista objektiivista perustelua tällaiselle kohtelulle.

____________