Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie T-433/16, Pometon/Komisja, wniesione w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Pometon SpA

(Sprawa C-440/19 P)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona wnosząca odwołanie: Pometon SpA (przedstawiciele: E. Fabrizi, V. Veneziani, A. Molinaro, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Tytułem głównym – uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim oddala on zarzuty skargi mające na celu uzyskanie stwierdzenia zaskarżonej decyzji w całości, i w konsekwencji stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

tytułem ewentualnym:

uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd niesłusznie wykluczył przerwanie zarzucanego udziału Pometonu w spornym kartelu między dniem 18 listopada 2005 r. i dniem 20 marca 2007 r., i w konsekwencji obniżenie, w ramach prawa nieograniczonego orzekania, kary pieniężnej nałożonej na Pometon;

obniżenie, w każdym wypadku, w ramach prawa nieograniczonego orzekania, kary pieniężnej nałożonej na Pometon ze względu na naruszenie przez Sąd zasady równego traktowania;

w każdym wypadku obciążenie Komisji całością kosztów poniesionych przez stronę skarżącą w postępowaniu w niniejszej instancji i w postępowaniu przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Strona wnosząca odwołanie podnosi cztery zarzuty na jego poparcie.

1.    Zarzut pierwszy: Sąd błędnie zastosował podstawowe zasady, na których opiera się porządek prawny Unii Europejskiej, mianowicie zasadę domniemania niewinności i zasadę bezstronności postępowania, ponieważ nie stwierdził naruszenia przez Komisję wspomnianych podstawowych zasad.

2.    Zarzut drugi: Sąd naruszył zasady dotyczące ciężaru dowodu i nie zastosował zasady domniemania niewinności, potwierdzając ustalenia Komisji, zgodnie z którymi Pometon uczestniczył w zarzucanym kartelu; przedstawił ponadto w tym względzie wewnętrznie sprzeczne lub niewystarczające uzasadnienie. Sąd stwierdził winę strony wnoszącej odwołanie na podstawie przypuszczeń i „prawdopodobieństwa”, wskazując ponadto w sposób całkowicie ogólny dokumenty, na których miałyby być oparte takie założenia.

3.    Zarzut trzeci: Sąd błędnie zastosował zasady dotyczące ciężaru dowodu i nie zastosował domniemania niewinności, stwierdzając, że Komisja w sposób wystarczający wykazała, iż Pometon nie przerwał udziału w naruszeniu w okresie około szesnastu miesięcy, od dnia 18 listopada 2005 r. do dnia 20 marca 2007 r., chociaż w odniesieniu do tego okresu Komisja nie miała dowodów potwierdzających kontakty mające znamiona zmowy; przedstawił ponadto w tym względzie wewnętrznie sprzeczne lub niewystarczające uzasadnienie.

4.    Zarzut czwarty: Sąd naruszył zasadę równego traktowania przy ustalaniu kwoty grzywny nałożonej na Pometon i przedstawił w tym względzie wewnętrznie sprzeczne lub niewystarczające uzasadnienie. Sąd w szczególności zmienił kwotę kary nałożonej na stronę wnoszącą odwołanie, określając stopę obniżki kwoty podstawowej, która nie jest spójna ze stopami obniżki przyznanymi stronom transakcji przez Komisję, i nie przedstawił żadnego obiektywnego uzasadnienia takiego traktowania.

____________