Language of document :

Odvolanie podané 6. júna 2019: Pometon SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 28. marca 2019 vo veci T-433/16, Pometon/Komisia

(vec C-440/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Pometon SpA (v zastúpení: E. Fabrizi, V. Veneziano a A. Molinaro, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

v prvom rade zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom boli zamietnuté žalobné dôvody domáhajúce sa zrušenia napadnutého rozhodnutia ako celku, a v dôsledku toho zrušil napadnuté rozhodnutie,

subsidiárne:

zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd nesprávne vylúčil prerušenie údajnej účasti spoločnosti Pometon na spornom karteli v dobe od 18. novembra 2005 do 20. marca 2007, a v dôsledku toho v rámci svojej neobmedzenej súdnej právomoci znížil pokutu uloženú spoločnosti Pometon,

v každom prípade v rámci neobmedzenej súdnej právomoci znížil pokutu uloženú spoločnosti Pometon z dôvodu, že Všeobecný súd porušil zásadu rovnakého zaobchádzania,

v akomkoľvek prípade uložil Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy odvolateľky vniknuté tomto konaní a v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody.

1.    Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil základné zásady, z ktorých vychádza právny poriadok Európskej únie, a to zásadu prezumpcie neviny a zásadu nestrannosti súdu, keď nekonštatoval, že Komisia porušila uvedené základné zásady.

2.    Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil zásady v oblasti dôkazného bremena a neuplatnil zásadu prezumpcie neviny, keď potvrdil závery Komisie, že Pometon sa podieľala na údajnej kartelovej dohode, a v tejto súvislosti navyše uviedol rozporuplné a nedostatočné odôvodnenie. Všeobecný súd dospel k záveru o zodpovednosti na základe predpokladov a „pravdepodobnosti“, pričom odkázal úplne všeobecne na dokumenty, ktoré údajne opodstatňovali takéto predpoklady.

3.    Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil zásady v oblasti dôkazného bremena a neuplatnil zásadu prezumpcie neviny, keď vyhlásil, že Komisia z právneho hľadiska dostatočne preukázala, že Pometon neprerušila svoju účasť na porušení počas približne šestnástich mesiacov, a to od 18. novembra 2005 do 20. marca 2007, aj keď v súvislosti s týmto obdobím nemal žiadny dôkaz o tajných kontaktoch a navyše v tejto súvislosti uviedol rozporuplné a nedostatočné odôvodnenie.

4.    Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil zásadu rovnakého zaobchádzania pri stanovení výšky pokuty uloženej spoločnosti Pometon a uviedol v tejto súvislosti rozporuplné a nedostatočné odôvodnenie. Všeobecný súd najmä opätovne určil výšku pokuty uloženej odvolateľke tak, že stanovil percentuálne zníženie základnej sumy pokuty, ktoré nezodpovedá percentuálnemu zníženiu, ktoré Komisia poskytla účastníkom urovnania. Všeobecný súd neuviedol žiadne objektívne odôvodnenie tohto zaobchádzania.

____________