Language of document :

Överklagande ingett den 6 juni 2019 av Pometon SpA av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 28 mars 2019 i mål T-433/16, Pometon mot kommissionen

(Mål C-440/19 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Pometon SpA (ombud: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

i första hand, upphäva den överklagade domen i den del tribunalen har ogillat grunderna till stöd för ogiltigförklarande av det överklagade beslutet i dess helhet, och följaktligen ogiltigförklara den överklagade beslutet.

i andra hand:

Upphäva den överklagade domen i den del tribunalen oskäligt har bortsett från att Pometon avbröt det påstådda deltagandet i den konkurrensbegränsande samverkan under perioden från den 18 november 2005 till den 20 mars 2007 och därmed sätta ned, inom ramen för sin obegränsade behörighet, det bötesbelopp som har ålagts Pometon.

I vart fall sätta ned, inom ramen för sin obegränsade behörighet, det påförda bötesbeloppet eftersom tribunalen har åsidosatt principen om likabehandling.

I vart fall, förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna och andra av klagandens utgifter och avgifter som är kopplade till förevarande talan och förfarande vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar klaganden 4 grunder.

Första grunden: Tribunalen har felaktigt tillämpat de grundläggande principerna som ligger till grund för EU:s rättsordning, det vill säga principen om oskuldspresumption och principen om förfarandets opartiskhet, genom att underlåta att beivra kommissionens åsidosättande av dessa grundläggande principer.

Andra grunden: Tribunalen har åsidosatt principerna som rör bevisbörda och har underlåtit att tillämpa principen om oskuldspreumption när den bekräftade kommissionens slutsatser om att Pometon hade deltagit i den påstådda konkurrensbegränsande samverkan. Tribunalen har dessutom tillhandahållit en motsägelsefull och otillräcklig redogörelse för skälen. Tribunalen grundar klagandens skuld på antaganden och ”sannolikheter” genom att allmänt hänvisa till de handlingarna som dessa antaganden bygger på.

Tredje grunden: Tribunalen har felaktigt tillämpat principerna som rör bevisbörda och underlåtit att tillämpa principen om oskuldspresumtion när den har förklarat att kommissionen har bevisat att Pometon inte hade avbrutit sitt deltagande i överträdelsen under en period av sexton månader, från den 8 november 2005 till den 20 mars 2007, även om den inte hade bevis på hemliga kontakter under den här perioden. Tribunalen har dessutom tillhandahållit en motsägelsefull och otillräcklig redogörelse för skälen.

Fjärde grunden: Tribunalen har åsidosatt principen om likabehandling vid fastställandet av det bötesbelopp som ålagts Pometon och har tillhandahållit en motsägelsefull och otillräcklig redogörelse för skälen i detta avseende. I synnerhet, har tribunalen beräknat om det grundläggande bötesbeloppet som ålagts klaganden genom att använda en procentsats vid nedsättningen av böternas grundbelopp som inte överensstämmer med den procentsats som kommissionen beviljade settling parties och gav inte en objektiv motivering för en sådan behandling.

____________