Language of document :

Жалба, подадена на 18 декември 2018 г. от FCA US LLC срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 18 октомври 2018 г. по дело T-109/17 — FCA US/EUIPO - Busbridge

(Дело C-795/18 Р)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: FCA US LLC (представител: C. Morcom QC)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 20 юни 2019 г. Съдът (седми състав) прие, че жалбата е недопустима.

____________