Language of document :

Žalba koju je 18. prosinca 2018. podnio FCA US LLC protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 18. listopada 2018. u predmetu T-109/17, FCA US protiv EUIPO-a - Busbridge

(predmet C-795/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: FCA US LLC (zastupnik: C. Morcom, QC)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalba je rješenjem Suda (sedmo vijeće) od 20. lipnja 2019. proglašena nedopuštenom.

____________