Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 18. decembrī FCA US LLC iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 28. oktobra spriedumu lietā T-109/17 FCA US/EUIPO – Busbridge

(Lieta C-795/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: FCA US LLC (pārstāvis: C. Morcom QC)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 20. jūnija rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________