Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 18 października 2018 r. w sprawie T-109/17, FCA US/EUIPO – Busbridge, wniesione w dniu 18 grudnia 2018 r. przez FCA US LLC

(Sprawa C-795/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: FCA US LLC (przedstawiciel: C. Morcom QC)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) stwierdził niedopuszczalność odwołania.

____________