Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 30. aprillil 2019 – MH Müller Handels GmbH versus MJ

(kohtuasi C-341/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kostja, apellatsioonkaebuse esitaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: MH Müller Handels GmbH

Hageja, vastustaja apellatsioonimenetluses ja vastustaja kassatsioonimenetluses: MJ

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tuvastatud kaudne erinev kohtlemine usutunnistuse alusel direktiivi 2000/78/EÜ1 artikli 2 lõike 2 punkti b tähenduses võib eraõigusliku ettevõtja sise-eeskirjast tulenevalt olla asjakohane vaid siis, kui kõnealuse eeskirja kohaselt on keelatud kanda igasuguseid nähtavaid tunnuseid, mis väljendavad usulisi, poliitilisi ja muid filosoofilisi veendumusi, ja mitte üksnes silmatorkavaid suurepinnalisi tunnuseid?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

a)    Kas direktiivi 2000/78/EÜ artikli 2 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et põhiõiguste harta artiklist 10 ja EIÕK artiklist 9 tulenevaid õigusi võib arvesse võtta, kui hinnata küsimust, kas tuvastatud kaudne erinev kohtlemine usutunnistuse alusel on siiski asjakohane eraõigusliku ettevõtja sise-eeskirja tõttu, mis keelab kanda usulisi, poliitilisi ja muid filosoofilisi veendumusi väljendavaid silmatorkavaid suurepinnalisi tunnuseid?

b)    Kas direktiivi 2000/78/EÜ artikli 2 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et usuvabadust kaitsvaid riigisiseseid põhiseadusnorme kui soodsamaid sätteid direktiivi 2000/78/EÜ artikli 8 lõike 1 tähenduses võib arvesse võtta, kui hinnata küsimust, kas tuvastatud kaudne erinev kohtlemine usutunnistuse alusel on siiski asjakohane eraõigusliku ettevõtja sise-eeskirja tõttu, mis keelab kanda usulisi, poliitilisi ja muid filosoofilisi veendumusi väljendavaid silmatorkavaid suurepinnalisi tunnuseid?

3.    Kui teise küsimuse alaküsimustele a ja b vastatakse eitavalt:

Kas hinnates ettekirjutust, mis tugineb eraõigusliku ettevõtja sise-eeskirjale, mis keelab kanda usulisi, poliitilisi ja muid filosoofilisi veendumusi väljendavaid silmatorkavaid suurepinnalisi tunnuseid, tuleb usuvabadust kaitsvad riigisisesed põhiseadusõigusnormid jätta liidu esmase õiguse tõttu kohaldamata, olgugi et liidu esmane õigus, näiteks põhiõiguste harta artikkel 16 riigisiseseid õigusnorme ja tavasid tunnustab?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).