Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 30.4.2019 – MH Müller Handels GmbH v. MJ

(asia C-341/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: MH Müller Handels GmbH

Revision-menettelyn vastapuoli: MJ

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko todettu, direktiivin 2000/78/EY1 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu uskontoon perustuva välillinen erilainen kohtelu, joka johtuu yksityisen yrityksen sisäisestä säännöstä, olla asianmukainen vain silloin, jos tämän säännön mukaan kiellettyä on kaikkien näkyvien uskonnollisen, poliittisen ja muun maailmankatsomuksellisen vakaumuksen tunnusmerkkien käyttö, eikä ainoastaan huomiota herättävien, suurikokoisten tällaisten tunnusmerkkien käyttö?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

a)    Onko direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklasta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklasta johtuvat oikeudet voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sitä, onko todettu uskontoon perustuva välillinen erilainen kohtelu, joka johtuu yksityisen yrityksen sisäisestä säännöstä, jossa kielletään huomiota herättävien, suurikokoisten uskonnollisen, poliittisen ja muun maailmankatsomuksellisen vakaumuksen tunnusmerkkien käyttö, asianmukainen?

b)    Onko direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että perustuslaintasoiset kansalliset säännökset, joilla suojataan uskonnonvapautta, voidaan ottaa huomioon direktiivin 2000/78/EY 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina edullisempina säännöksinä arvioitaessa sitä, onko todettu uskontoon perustuva välillinen erilainen kohtelu, joka johtuu yksityisen yrityksen sisäisestä säännöstä, jossa kielletään huomiota herättävien, suurikokoisten uskonnollisen, poliittisen ja muun maailmankatsomuksellisen vakaumuksen tunnusmerkkien käyttö, asianmukainen?

Jos kysymyksiin 2a ja 2b vastataan kieltävästi:

Onko arvioitaessa määräystä, joka perustuu yksityisen yrityksen sisäiseen sääntöön, jossa kielletään huomiota herättävien, suurikokoisten uskonnollisen, poliittisen ja muun maailmankatsomuksellisen vakaumuksen tunnusmerkkien käyttö, perustuslaintasoisia kansallisia säännöksiä, joilla suojataan uskonnonvapautta, jätettävä soveltamatta unionin primaarioikeuden vuoksi, vaikka unionin primaarioikeudessa, esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklassa, tunnustetaan kansalliset lainsäädännöt ja käytännöt?

____________

1 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16).