Language of document :

2019 m. balandžio 30 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MH Müller Handels GmbH / MJ

(Byla C-341/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė, apeliantė ir kasatorė: MH Müller Handels GmbH

Ieškovė, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: MJ

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nustatytas netiesioginis, iš privačios įmonės vidaus taisyklės kylantis skirtingas požiūris dėl religijos, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78/EB1 2 straipsnio 2 dalies b punktą, gali būti pagrįstas tik tuo atveju, jei pagal šią taisyklę draudžiama nešioti visus matomus, o ne tik išsiskiriančius didelio formato religinių, politinių ar kitokių filosofinių įsitikinimų simbolius?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

a)    Ar Direktyvos 2000/78/EB 2 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad vertinant, ar nustatytas iš privačios įmonės vidaus taisyklės, pagal kurią draudžiama nešioti išsiskiriančius didelio formato religinių, politinių ar kitokių filosofinių įsitikinimų simbolius, kylantis netiesioginis skirtingas požiūris dėl religijos yra pagrįstas, gali būti atsižvelgiama į Pagrindinių teisių chartijos 10 straipsniu ir EŽTK 9 straipsniu suteikiamas teises?

b)    Ar Direktyvos 2000/78/EB 2 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad vertinant, ar nustatytas iš privačios įmonės vidaus taisyklės, pagal kurią draudžiama nešioti išsiskiriančius didelio formato religinių, politinių ar kitokių filosofinių įsitikinimų simbolius, kylantis netiesioginis skirtingas požiūris dėl religijos yra pagrįstas, gali būti atsižvelgiama į konstitucinę galią turinčias nacionalinės teisės normas, saugančias religijos laisvę, kaip palankesnes nuostatas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2000/78/EB 8 straipsnio 1 dalį?

3.    Jei atsakymai į antrojo klausimo a ir b punktus būtų neigiami:

    Ar konstitucinę galią turinčios nacionalinės teisės normos, saugančios religijos laisvę, dėl pirminės Sąjungos teisės turi būti netaikomos vertinant nurodymą, grindžiamą privačios įmonės vidaus taisykle, pagal kurią draudžiama nešioti išsiskiriančius didelio formato religinių, politinių ar kitokių filosofinių įsitikinimų simbolius, net jei pirminėje Sąjungos teisėje, pavyzdžiui, Pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje, pripažįstami nacionalinės teisės aktuose ir praktikoje nustatyti atvejai ir sąlygos?

____________

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).