Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 30. apríla 2019 – MH Müller Handels GmbH/MJ

(vec C-341/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: MH Müller Handels GmbH

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: MJ

Prejudiciálne otázky

1.    Môže byť konštatované nepriame rozdielne zaobchádzanie z dôvodu náboženstva v zmysle článku 2 ods. 2 písm. b) smernice 2000/78/ES na základe interného predpisu súkromného podniku primerané len vtedy, ak je podľa tohto predpisu zakázané nosenie akýchkoľvek viditeľných symbolov náboženského, politického alebo iného svetonázorového presvedčenia, a nielen nosenie nápadných rozmerných symbolov tohto druhu?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

a)    Má sa článok 2 ods. 2 písm. b) smernice 2000/78/ES1 vykladať v tom zmysle, že pri skúmaní primeranosti konštatovaného nepriameho rozdielneho zaobchádzania z dôvodu náboženstva na základe interného predpisu súkromného podniku, ktorý zakazuje nosenie nápadných rozmerných symbolov náboženského, politického alebo iného svetonázorového presvedčenia, možno zohľadniť práva vyplývajúce z článku 10 [Charty základných práv Európskej únie] a článku 9 [Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv]?

b)    Má sa článok 2 ods. 2 písm. b) smernice 2000/78/ES vykladať v tom zmysle, že vnútroštátne predpisy ústavnej právnej sily, ktoré chránia slobodu náboženského vyznania, možno pri skúmaní primeranosti konštatovaného nepriameho rozdielneho zaobchádzania z dôvodu náboženstva na základe interného predpisu súkromného podniku, ktorý zakazuje nosenie nápadných rozmerných symbolov náboženského, politického alebo iného svetonázorového presvedčenia, zohľadniť ako výhodnejšie predpisy v zmysle článku 8 ods. 1 smernice 2000/78/ES?

3.    V prípade zápornej odpovede na otázky 2a) a 2b):

Nesmú sa vnútroštátne predpisy ústavnej právnej sily, ktoré chránia slobodu náboženského vyznania, uplatniť pri skúmaní príkazu založeného na internom predpise súkromného podniku, ktorý zakazuje nosenie nápadných rozmerných symbolov náboženského, politického alebo iného svetonázorového presvedčenia, z dôvodu primárneho práva Únie, aj keď primárne právo Únie, ako napríklad článok 16 [Charty základných práv Európskej únie], uznáva vnútroštátne právne predpisy a prax?

____________

1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).