Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 16 април 2019 г. — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Дело C-345/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Ищец: EUflight.de GmbH

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите на членове 4, 5, 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 261/20041 да се тълкуват в смисъл, че пътниците, които се превозват с резервирания полет към крайния пункт на пристигане повече от един час преди планираното начало на полета, получават обезщетение вследствие от съответно прилагане на член 7 от Регламента?

Може ли обезщетението да се намалява съгласно член 7, параграф 2 в зависимост от разстоянието на полета, когато времето на пристигане не превишава посочените в тази разпоредба закъснения при пристигането, нито дори превишава времето на пристигане по разписание?

Изключена ли е възможността за намаляване на обезщетението, когато началото на полета предхожда началото му по разписание с толкова, колкото е предвидено с границата за закъсненията по член 7, параграф 2 (тоест с повече от два, три или четири часа)?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).