Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 16. dubna 2019 – EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

(Věc C-345/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: EUflight.de GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžné otázky

Musí být pravidla stanovená v článcích 4, 5, 6 a 7 nařízení (ES) č. 261/041 vykládána v tom smyslu, že cestující, kteří byli do místa určení rezervovaným letem přepraveni více než hodinu před plánovaným odletem, obdrží náhradu na základě odpovídajícího uplatnění článku 7 nařízení?

Může být tato náhrada na základě čl. 7 odst. 2 snížena v závislosti na délce letu, pokud čas příletu je před v něm uvedeným zpožděním letu a dokonce i před plánovaným příletem?        

Je možnost snížení vyloučena, pokud čas odletu předchází plánovanému času odletu o dobu stanovenou jako hranice pro zpoždění v čl. 7 odst. 2 (tj. o více než dvě, tři nebo čtyři hodiny)?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).