Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16. april 2019 – EUflight.de GmbH mod Eurowings GmbH

(Sag C-345/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EUflight.de GmbH

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelserne i artikel 4, 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr. 261/2004 1 fortolkes således, at passagerer, der befordres til det endelige bestemmelsessted med den reserverede flyvning mere end en time før det planlagte afgangstidspunkt, modtager en kompensation, idet forordningens artikel 7 anvendes analogt?

Kan kompensationen, afhængigt af flyvningens længde, nedsættes i henhold til artikel 7, stk. 2, når ankomsttidspunktet ligger før de i denne bestemmelse nævnte forsinkelser i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt, ja endog før det planlagte ankomsttidspunkt?

Er det udelukket at nedsætte kompensationen, når afgangstidspunktet ligger så længe før det planlagte afgangstidspunkt, at tidsforskellen er større end den i artikel 7, stk. 2, fastsatte grænse for forsinkelser (altså mere end to, tre eller fire timer)?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).