Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 16.4.2019 – EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

(asia C-342/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EUflight.de GmbH

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) N:o 261/20041 4, 5, 6 ja 7 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että lentomatkustajilla, jotka kuljetetaan varatulla lennolla lopulliseen määräpaikkaan yli tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on asetuksen 7 artiklaa vastaavasti sovellettaessa oikeus korvaukseen?

Voidaanko korvausta 7 artiklan 2 kohdan nojalla alentaa lennon pituuden perusteella, jos saapumisaika on aikaisempi kuin kyseisessä säännöksessä mainitut viivästyneet saapumiset ja jopa aikaisempi kuin aikataulun mukainen saapumisaika?

Onko mahdollisuus alentaa korvausta poissuljettu, jos lennon lähtöaikaa aikaistetaan aikataulun mukaiseen lähtöaikaan nähden samassa määrin kuin viivästymisen rajoista säädetään 7 artiklan 2 kohdassa (eli enemmän kuin kaksi, kolme tai neljä tuntia)?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).