Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. apríla 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(vec C-345/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EUflight.de GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálne otázky

Majú sa pravidlá v článkoch 4, 5, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 261/041 vykladať v tom zmysle, že cestujúci, ktorí boli rezervovaným letom prepravení do cieľového miesta viac ako hodinu pred plánovaným odletom, dostanú náhradu na základe primeraného uplatnenia článku 7 nariadenia?

Smie sa táto náhrada znížiť podľa článku 7 ods. 2 v závislosti od vzdialenosti letu, ak čas príletu je v okamihu pred tam uvedeným meškaním príletu, a dokonca pred plánovaným príletom?

Je možnosť zníženia náhrady vylúčená, ak čas odletu predchádza plánovanému času odletu o dobu stanovenú ako hranica pre meškanie v článku 7 ods. 2 (teda viac ako dve, tri alebo štyri hodiny)?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).