Language of document :

Sag anlagt den 23. maj 2019 – Europa-Kommissionen mod Ungarn

(Sag C-400/19)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Sipos, A. Lewis og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Ungarn

Sagsøgerens påstande

1.    Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter 1 , idet det har begrænset fastsættelsen af priserne for salg af landbrugs- og fødevarer, særligt henset til § 3, stk. 2, litra u), i mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (lov nr. XCV af 2009 om leverandørers forbud mod urimelig handelspraksis med hensyn til landbrugs- og fødevarer).

2.    Ungarn tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Lov nr. XCV af 2009 om leverandørers forbud mod urimelig handelspraksis med hensyn til landbrugs- og fødevarer (herefter »Tfmtv«) indførte særlige bestemmelser for sektoren med hensyn til fastsættelsen af detailpriser på de omhandlede produkter.

Kommissionen er af den opfattelse, at Tfmtv’s § 3, stk. 2, litra u), ikke henviser til landbrugs- og fødevarers karakteristika, men alene til formerne for salg af disse, hvorfor det må antages, at der er tale om en bestemmelse, der vedrører former for salg som omhandlet i dommen Keck og Mithouard (jf. dom af 24.11.1993, Keck og Mithouard, forenede sager C-267/91 og C-268/91, EU:C:1993:905). På grundlag af en analyse af denne foranstaltnings virkninger kan det fastslås, at den svarer til en kvantitativ restriktion af samhandelen mellem medlemsstaterne som omhandlet i artikel 34 TEUF.

Efter Kommissionens opfattelse påvirker Tfmtv’s § 3, stk. 2, litra u), i praksis ikke salget af indenlandske og udenlandske produkter på samme måde, og den udgør hverken en passende eller forholdsmæssig foranstaltning i forhold til et med denne knyttet legitimt mål.

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17.12.2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 2013, L 347, s. 671).