Language of document :

Odwołanie od wyroku Sadu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 października 2018 r. w sprawie T-605/16, OY/Komisja, wniesione w dniu 21 grudnia 2018 r. przez OY

(Sprawa C-816/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: OY (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i N. Flandin)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) stwierdził niedopuszczalność odwołania.

____________