Language of document :

Överklagande ingett den 21 december 2018 av OY av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 oktober 2018 i mål T-605/16, OY mot kommissionen

(Mål C-816/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: OY (ombud: S. Rodrigues och N. Flandin, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Domstolen (åttonde avdelningen) har genom beslut av den 12 juni 2019 avvisat överklagandet.

____________