Language of document :

Жалба, подадена на 15 април 2019 г. от Boudewijn Schokker срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 8 февруари 2019 г. по дело T-817/17, Schokker/ЕААБ

(Дело C-310/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Boudewijn Schokker (представители: T. Martin, S. Orlandi, avocats)

Друга страна в производството: Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

Жалбоподателят иска Съдът

да отмени определение от 8 февруари 2019 г., постановено по дело T-817/17, Schokker/AESA;

да върне делото на Общия съд;

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според жалбоподателя на първо място Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил жалбата на основание, изтъкнато служебно, което е квалифицирал като „явно“. Така Общият съд е нарушил член 126 от Процедурния си правилник и правото на жалбоподателя на защита.

На второ място жалбоподателят поддържа, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е направил извод, че е контролът относно мотивите за оттегляне на спорното предложение за работа е неотносим, тъй като и без това всяко предложение за работа може да бъде оттеглено във всеки момент, без да е необходимо да са изпълнени някакви условия за това.

____________