Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. dubna 2019 Boudewijn Schokker proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 8. února 2019 ve věci T-817/17, Schokker v. EASA

(Věc C-310/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Boudewijn Schokker (zástupci: T. Martin, S. Orlandi, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Nárhová žádání

Zrušit usnesení ze dne 8. února 2019 ve věci T-817/17, Schokker v. EASA;

vrátit věc Tribunálu;

o nákladech řízení rozhodnout později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Podle navrhovatele se Tribunál zaprvé dopustil nesprávného právního posouzení tím, že zamítl žalobu z důvodu, který uplatnil bez návrhu a nesprávně jej kvalifikoval jako „zjevný“. Tribunál tak porušil článek 126 svého jednacího řádu a právo navrhovatele se v řízení účinně bránit.

Navrhovatel zadruhé tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení tím, že dospěl k závěru, že není relevantní kontrolovat důvody zpětvzetí sporné nabídky, neboť nabídku zaměstnání lze vzít zpět kdykoli a bez podmínek.

____________