Language of document :

Appel iværksat den 15. april 2019 af Boudewijn Schokker til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 8. februar 2019 i sag T-817/17, Schokker mod AESA

(Sag C-310/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Boudewijn Schokker (ved avocats T. Martin og S. Orlandi)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Annullation af kendelse afsagt den 8. februar 2019 i sag T-817/17, Schokker mod AESA.

Sagen hjemvises til Retten

Afgørelsen om appelsagens omkostninger udsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Ifølge appellanten begik Retten, for det første, en retlig fejl, ved at frifinde appelindstævnte med en begrundelse, som Retten fremførte ex officio og fejlagtigt kvalificerede som »åbenbar«. Retten tilsidesatte således artikel 126 i Rettens procesreglement og appellantens ret til forsvar.

Appellanten har, for det andet, gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at konkludere, at det ville være irrelevant at efterprøve grundene til tilbagetrækningen af det omtvistede ansættelsestilbud, da et ansættelsestilbud under alle omstændigheder altid ville kunne tilbagetrækkes på et hvilket som helst tidspunkt og uden nogen betingelser.

____________