Language of document :

Boudewijn Schokkeri 15. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 8. veebruari 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-817/17: Schokker versus EASA

(kohtuasi C-310/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Boudewijn Schokker (esindajad: advokaadid T. Martin, S. Orlandi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Apellandi nõuded

tühistada 8. veebruari 2019. aasta määrus kohtuasjas T-817/17 Schokker vs. AESA;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellant leiab esiteks, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta jättis hagi rahuldamata põhjendusel, mille ta tõstatas omal algatusel ja mille ta kvalifitseeris ebaõigesti „ilmseks“. Seega rikkus Üldkohus oma kodukorra artiklit 126 ja hageja kaitseõiguseid.

Hageja väidab teiseks, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta järeldas, et vaidlusaluse tööpakkumise tagasivõtmise põhjuste kontrollimine ei ole asjakohane, kuna tööpakkumise võib igal juhul igal ajal ja tingimusteta tagasi võtta.

____________