Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 15. aprīlī Boudewijn Schokker iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 8. februāra rīkojumu lietā T-817/17 Schokker/EASA

(Lieta C-310/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Boudewijn Schokker (pārstāvji: T. Martin, S. Orlandi, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Prasījumi

atcelt 2019. gada 8. februāra rīkojumu lietā T-817/17 Schokker/EASA;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai;

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka Vispārējā tiesa, pirmkārt, ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, noraidot prasību pēc savas ierosmes izvirzīta iemesla dēļ, ko tā kļūdaini bija kvalificējusi kā “acīmredzamu”. Tādējādi Vispārējā tiesa neesot ievērojusi sava Reglamenta 126. pantu un apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesības uz aizstāvību.

Apelācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka, otrkārt, Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka nav vajadzības pārbaudīt apstrīdētā darba piedāvājuma atsaukšanas iemeslus, jo darba piedāvājumu varot atsaukt jebkurā brīdī un bez nosacījumiem.

____________