Language of document :

Överklagande ingett den 15 april 2019 av Boudewijn Schokker av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 8 februari 2019 i mål T-817/17, Schokker mot Easa

(Mål C-310/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Boudewijn Schokker (ombud: T. Martin, S. Orlandi, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet av den 8 februari 2019 i mål T-817/17, Schokker/Easa

återförvisa målet till tribunalen, och

förordna att beslut om rättegångskostnaderna ska anstå.

Grunder och huvudargument

Enligt klaganden har tribunalen, för det första, gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att ogilla talan med ett skäl som tribunalen ex officio tagit upp och felaktigt kvalificerat som ”uppenbar”. Tribunalen har sålunda åsidosatt artikel 126 i tribunalens rättegångsregler och klagandens rätt till försvar.

Klaganden har, för det andra, gjort gällande att tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att konstatera att det inte är relevant att pröva skälen till den omtvistade återkallelsen av erbjudandet om anställning, eftersom ett erbjudande om anställning under alla omständigheter kan återkallas vilken tidpunkt som helst och utan anledning.

____________