Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 2. května 2019 – Bundeszentralamt für Steuern v. Y-GmbH

(Věc C-346/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Bundeszentralamt für Steuern

Odpůrkyně: Y-GmbH

Předběžné otázky

Je třeba vykládat čl. 8 odst. 2 písm. d) směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty1 stanovené směrnicí 2006/112/ES2 osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě, který stanoví, že v žádosti o vrácení daně je třeba uvádět pro každý členský stát vrácení daně a pro každou fakturu mimo jiné číslo faktury, v tom smyslu, že stačí i uvedení referenčního čísla faktury, které je vedle čísla faktury uvedeno na faktuře jako dodatečné kritérium pro přiřazení?

V případě záporné odpovědi na výše uvedenou otázku: považuje se žádost o vrácení daně, ve které bylo uvedeno místo čísla faktury referenční číslo faktury za formálně úplnou a za podanou včas ve smyslu čl. 15 odst. 1 druhé věty směrnice 2008/9/ES?

Je třeba při zodpovězení otázky 2 zohlednit skutečnost, že osoba povinná k dani neusazená v členském státě vrácení daně mohla mít z pohledu informovaného žadatele na základě podoby elektronického portálu ve státě usazení a formuláře členského státu vrácení daně za to, že pro řádné, v každém případě formálně úplné a včasné podání žádosti stačí uvedení jiného kódu než čísla faktury, aby bylo možno přiřadit fakturu, která je předmětem žádosti?

____________

1     Úř. věst. 2008, L 44, s. 23.

2     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).