Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 2. mail 2019 – Bundeszentralamt für Steuern versus Y-GmbH

(kohtuasi C-346/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Bundeszentralamt für Steuern

Vastustaja: Y-GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiivi 2008/9/EÜ1 , millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ2 maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis, artikli 8 lõike 2 punkti d, mille kohaselt peab tagastamistaotluses iga tagastamisliikmesriigi ja iga arve kohta kirjas olema muu hulgas arve number, tuleb tõlgendada nii, et piisab ka arvele märgitud viitenumbri (Referenznummer) esitamisest, mis on arve numbri kõrval kantud kulusid tõendavale dokumendile täiendava identifitseerimiskriteeriumina?

2.    Juhul kui eespool sõnastatud küsimusele tuleb vastata eitavalt: kas tagastamistaotlus, kus arve numbri asemel on esitatud arvele märgitud viitenumber, vastab kõikidele vorminõuetele ja loetakse esitatuks tähtaegselt direktiivi 2008/9/EÜ artikli 15 lõike 1 teise lause tähenduses?

3.    Kas teisele küsimusele vastamisel tuleb arvesse võtta, et maksukohustuslane kui informeeritud taotleja, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, võis asukohaliikmesriigi elektroonilise portaali kujundust ja tagastamisliikmesriigi vormi arvestades eeldada, et taotluse nõuetekohaseks, kõikidele vorminõuetele vastavaks ja tähtaegseks esitamiseks piisab muu tunnuskoodi kui arve numbri esitamisest, et võimaldada taotluse esemeks oleva arve identifitseerida?

____________

1     ELT 2008, L 44, lk 23.

2     Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).