Language of document :

2019 m. gegužės 2 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundeszentralamt für Steuern / Y-GmbH

(Byla C-346/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Bundeszentralamt für Steuern

Pareiškėja ir kita kasacinio proceso šalis: Y-GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyvos 2008/9/EB1 , nustatančios Direktyvoje 2006/112/EB2 numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (toliau – Direktyva 2008/9/EB), 8 straipsnio 2 dalies d punktą, kuriame nustatyta, kad prašyme grąžinti PVM kiekvienos PVM grąžinančios valstybės narės ir kiekvienos sąskaitos faktūros atveju, be kita ko, turi būti nurodytas sąskaitos faktūros numeris, reikia aiškinti taip, kad taip pat pakanka nurodyti referencinį sąskaitos faktūros numerį, kuris yra pateiktas sąskaitos faktūros dokumente kaip papildomas identifikavimo kriterijus greta sąskaitos faktūros numerio?

2.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar prašymas grąžinti PVM, kuriame vietoj sąskaitos faktūros numerio yra nurodytas sąskaitos faktūros referencinis numeris, formaliai yra išsamus ir gali būti laikomas pateiktu per nustatytą terminą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/9/EB 15 straipsnio 1 dalies antrą sakinį?

3.    Ar atsakant į antrąjį klausimą reikia atsižvelgti į tai, kad apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsisteigęs PVM grąžinančioje valstybėje narėje, nuovokaus pareiškėjo požiūriu ir pagal įsisteigimo valstybės elektroninio portalo bei pagal PVM grąžinančios valstybės narės formos išvaizdą turėjo teisę daryti prielaidą, jog prašyme nurodytai sąskaitai faktūrai identifikuoti pakanka įrašyti kitą numerį nei sąskaitos faktūros numerį tam, kad toks prašymas būtų laikomas formaliai išsamiu ir pateiktu per nustatytą terminą?

____________

1 OL L 44, 2008, p. 23.

2 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).