Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. maijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Bundeszentralamt für Steuern/Y-GmbH

(Lieta C-346/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bundeszentralamt für Steuern

Atbildētāja: Y-GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2008/9/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK 1 paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī 2 , 8. panta 2. punkta d) apakšpunkts, saskaņā ar kuru atmaksas pieteikumā katrai atmaksas dalībvalstij un par katru rēķinu tostarp ir jānorāda rēķina numurs, ir jāinterpretē tādējādi, ka ir arī pietiekami norādīt rēķina atsauces numuru, kas kā identifikācijas papildkritērijs papildus rēķina numuram ir norādīts attaisnojuma dokumentā?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir noliedzoša, vai atmaksas pieteikums, kurā rēķina numura vietā ir norādīts rēķina atsauces numurs, ir uzskatāms par formāli pilnīgu un laikus iesniegtu Direktīvas 2008/9/EK 15. panta 1. punkta otrā teikuma izpratnē?

Vai, atbildot uz otro jautājumu, ir jāņem vērā, ka nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, no saprātīga pieteikuma iesniedzēja viedokļa, pamatojoties uz rezidences dalībvalstī izveidotu elektronisku portālu un veidlapu atmaksas dalībvalstī, drīkstēja pieņemt, ka, lai iesniegtais pieteikums būtu uzskatāms par pareizu, katrā ziņā formāli pilnīgu un savlaicīgu, lai varētu identificēt attiecīgo rēķinu, ir pietiekami ierakstīt nevis rēķina numuru, bet citu numuru?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).

2     OV 2008, L 44, 23. lpp.