Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 2. mája 2019 – Bundeszentralamt für Steuern/Y-GmbH

(vec C-346/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bundeszentralamt für Steuern

Žalovaná: Y-GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 8 ods. 2 písm. d) smernice Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty1 ustanovené v smernici 2006/112/ES2 zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (ďalej len „smernica 2008/9/ES“), podľa ktorého sa v žiadosti o vrátenie dane pre každý členský štát vrátenia a pre každú faktúru má okrem iného uviesť číslo faktúry, vykladať v tom zmysle, že postačuje aj uvedenie referenčného čísla faktúry, ktoré je uvedené na faktúre popri čísle faktúry a predstavuje dodatočné priraďovacie kritérium?

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku: Považuje sa žiadosť o vrátenie dane, v ktorej bolo namiesto čísla faktúry uvedené referenčné číslo, za formálne úplnú a v zmysle článku 15 ods. 1 druhej vety smernice 2008/9/ES za podanú v stanovenej lehote?

Má sa pri odpovedi na druhú otázku zohľadniť, že zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, z pohľadu obozretného žiadateľa na základe rozvrhnutia elektronického portálu v štáte, v ktorom je usadená, a formulára členského štátu na vrátenie dane mohla predpokladať, že pre riadne, aspoň formálne úplné a včasné podanie žiadosti postačuje uvedenie iného identifikačného čísla ako čísla faktúry, aby bolo možné priradiť faktúru, ktorá je predmetom žiadosti?

____________

1 Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 23.

2 Smernica Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).