Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 2 maj 2019 – Bundeszentralamt für Steuern mot Y-GmbH

(Mål C-346/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Bundeszentralamt für Steuern

Motpart: Y-GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 8.2 d i rådets direktiv 2008/9/EG1 av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG2 av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (nedan kallat direktiv 2008/9), enligt vilken i återbetalningsansökan för varje återbetalande medlemsstat och för varje faktura bland annat ska innehålla fakturanumret, tolkas så, att det även är tillräckligt att uppge en fakturas referensnummer som anges på en kvittens i egenskap av ytterligare kriterium för identifiering utöver fakturanumret?

2.    Om ovanstående fråga ska besvaras nekande: Ska en återbetalningsansökan i vilken en fakturas referensnummer anges i stället för fakturanumret anses fullständig i formellt hänseende samt ha ingetts inom den föreskrivna fristen i den mening som avses i artikel 15.1 andra meningen i direktiv 2008/9?

3.    Ska det vid besvarandet av den andra frågan beaktas att en beskattningsbar person som inte är etablerad i den medlemsstat som ska återbetala mervärdesskatten på grund av utformningen av den elektroniska portalen i etableringsstaten och formuläret från den återbetalande medlemsstaten från en förståndig ansökandes perspektiv kunde anta att det för en korrekt, i vart fall formellt fullständig, ansökan inom föreskriven frist är tillräckligt att uppge en annan sifferkod än fakturanumret för att möjliggöra en identifiering av den faktura som ansökan avser?

____________

1 EUT 2008, L 44, s.23.

2 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).