Language of document :

Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 15 април 2019 г. — Consiliul Concurenţei/Whiteland Import Export SRL

(Дело C-308/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Страни в главното производство

Жалбоподател: Consiliul Concurenţei

Ответник: Whiteland Import Export SRL

Преюдициални въпроси

Следва ли член 4, параграф 3 ДЕС и член 101 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че задължават съдилищата на държавите членки да тълкуват националните разпоредби относно погасяването по давност на правото на орган за защита на конкуренцията да налага административни санкции в съответствие с правилата, предвидени в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/20031 , и не допускат тълкуване на национална разпоредба в смисъл, че давността се прекъсва само с формалното действие, с което започва разследването на антиконкурентна практика, но не и с последващи действия, предприети за целите на това разследване?

____________

1 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ, L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 8, том 1, стр. 167).