Language of document :

2019 m. balandžio 15 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Consiliul Concurenţei / Whiteland Import Export SRL

(Byla C-308/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Consiliul Concurenţei

Kita kasacinio proceso šalis: Whiteland Import Export SRL

Prejudicinis klausimas

Ar ESS 4 straipsnio 3 dalį ir SESV 101 straipsnį reikia aiškinti taip pagal juos valstybių narių teismai privalo nacionalinės teisės normas, kuriomis reglamentuojamas Konkurencijos institucijos teisės skirti administracines nuobaudas senaties terminas, aiškinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1/20031 25 straipsnio 3 dalį ir draudžiama nacionalinės teisės nuostatas aiškinti taip, kad senaties termino eigą nutraukiančiu veiksmu laikomas tik formalus veiksmas, kuriuo pradedamas antikonkurencinės veiklos tyrimas, o vėlesni veiksmai, kurių imamasi tokiam tyrimui atlikti, nėra laikomi senaties termino eigą nutraukiančiais veiksmais?

____________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).