Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. aprīlī iesniedza Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – Consiliul Concurenţei/Whiteland Import Export SRL

(Lieta C-308/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Consiliul Concurenţei

Atbildētāja: Whiteland Import Export SRL

Prejudiciālais jautājums

Vai LES 4. panta 3. punkts un LESD 101. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos ir paredzēts dalībvalstu tiesu iestāžu pienākums interpretēt valsts tiesību normas, kuras regulē noilgumu Konkurences padomes tiesībām uzlikt administratīvus sodus, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 1 25. panta 3. punktā paredzēto regulējumu, un nepieļauj interpretēt valsts tiesību normu tādējādi, ka par rīcību, kas pārtrauc noilgumu, ir uzskatāma vienīgi formāla rīcība, ar kuru tiek uzsākta pretkonkurences darbības izmeklēšanu, bet turpmākās darbības šīs izmeklēšanas laikā nav uzskatāmas par rīcību, kas pārtrauc noilgumu?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp., īpašais izdevums latviešu valodā, 8. nodaļa 2. sējums, 205. – 229. lpp.).