Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 15. apríla 2019 – Consiliul Concurenţei/Whiteland Import Export SRL

(vec C-308/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Consiliul Concurenţei

Odporkyňa: Whiteland Import Export SRL

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 4 ods. 3 ZEÚ a článok 101 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že súdom členských štátov ukladajú povinnosť vykladať vnútroštátne predpisy upravujúce premlčanie práva Protimonopolného úradu ukladať správne sankcie v súlade s ustanoveniami článku 25 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/20031 a bránia výkladu ustanovení vnútroštátneho práva, podľa ktorého je aktom, na základe ktorého sa preruší plynutie premlčacej lehoty, iba formálny úkon, ktorým sa začína vyšetrovanie protisúťažného konania, s tým, že ďalšie kroky realizované na účely daného vyšetrovania nepatria medzi akty prerušujúce premlčanie?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003; Mim. vyd 08/002, s. 205)