Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 15. aprila 2019 – Consiliul Concurenţei/Whiteland Import Export SRL

(Zadeva C-308/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Consiliul Concurenţei

Tožena stranka: Whiteland Import Export SRL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(3) PEU in člen 101 PDEU razlagati tako, da določata, da morajo pravosodni organi držav članic razlagati nacionalne predpise, ki urejajo zastaranje pravice organa, pristojnega za konkurenco, da izreče upravne sankcije, v skladu z ureditvijo iz člena 25(3) Uredbe (ES) št. 1/20031 , in nasprotujeta razlagi nacionalnega zakonskega predpisa v smislu, da se za dejanje, ki pretrga zastaranje, šteje samo formalni začetek preiskave v zvezi s protikonkurenčno prakso, medtem ko poznejši ukrepi, sprejeti za namen te preiskave, ne spadajo med dejanja, ki pretrgajo zastaranje?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL 2003, L 1, str. 1).