Language of document :

Преюдициално запитване от Trgovački sud u Zagrebu (Хърватия), постъпило на 28 март 2019 г. — PARKING d.o.o./SAWAL d.o.o.

(Дело C-267/19)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Trgovački sud u Zagrebu (Търговски съд Загреб)

Страни в главното производство

Ищец: PARKING d.o.o.

Ответник: SAWAL d.o.o.

Преюдициални въпроси

Съответства ли разпоредба от националното законодателство, а именно разпоредбата на член 1 от Ovršni zakon (Закон за принудителното изпълнение, обнародван в Narodne novine № 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 и 73/17) — с която нотариусите се оправомощават да провеждат принудително изпълнение на вземания въз основа на автентичен документ, издавайки разпореждане за принудително изпълнение, като изпълнително основание, без изричното съгласие на длъжника, който е установено в Република Хърватия юридическо лице — на член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и на член 18 от […] Договора за функционирането на Европейския съюз, предвид решения [на Съда на Европейския съюз] по дела C-484/15 и C-551/15?

Може ли тълкуването, извършено от Съда на Европейския съюз в решения [от 9 март 2017 г., Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) и Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193)], да се приложи в разглежданото от запитващата юрисдикция дело Povrv-1614/2018, и по-специално трябва ли Регламент № 1215/2012 да се тълкува в смисъл, че в Хърватия нотариусите, действащи в рамките на предоставените им от националното право правомощия в производствата по принудително изпълнение въз основа на „автентичен документ“, в които длъжниците са установени в други държави — членки на Европейския съюз юридически лица, не попадат в обхвата на понятието „съд или правораздавателен орган“ по смисъла на този регламент?

____________