Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Trgovačkim sudem u Zagrebu (Chorvatsko) dne 28. března 2019 – PARKING d.o.o. v. SAWAL d.o.o.

(Věc C-267/19)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Trgovački sud u Zagrebu

Účastnice původního řízení

Oprávněná: PARKING d.o.o.

Povinná: SAWAL d.o.o.

Předběžné otázky

Je ustanovení vnitrostátního práva, a sice článek 1 Ovršného zakona (exekuční řád) (zveřejněný v Narodných novinách č. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 a 73/17), který notářům dává pravomoc provádět nucené vymáhání pohledávek na základě veřejné listiny vydáváním usnesení o nařízení exekuce coby exekučních titulů bez výslovného souhlasu povinné právnické osoby usazené v Chorvatské republice, s ohledem na rozsudky vyhlášené Soudním dvorem ve věcech C-484/15 a C-551/15 v souladu s čl. 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a s článkem 18 […] Smlouvy o fungování Evropské unie?

Lze výklad podaný v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie [ze dne 9. března 2017, Zulfikarpašić (]C-484/15[, EU:C:2017:199),] a [Pula Parking (]C-551/15[, EU:C:2017:193),] uplatnit ve výše popsané věci Povrv-1614/2018 projednávané předkládajícím soudem a konkrétně musí být nařízení č. 1215/2012 vykládáno v tom smyslu, že notáři v Chorvatsku, kteří v mezích pravomocí, které jim svěřuje vnitrostátní právo, jednají v exekučním řízení na základě „veřejné listiny“, v němž jsou povinnými právnické osoby usazené v jiných členských státech Evropské unie, nespadají pod pojem „soud“ ve smyslu uvedeného nařízení?

____________