Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Trgovački sud u Zagrebu (Kroatia) on esittänyt 28.3.2019 – PARKING d.o.o. v. SAWAL d.o.o.

(asia C-267/19)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Trgovački sud u Zagrebu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: PARKING d.o.o.

Vastaaja: SAWAL d.o.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisen lainsäädännön säännös, eli täytäntöönpanolain (Ovršni zakon, Narodne novine, nro 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ja 73/17) 1 §, jossa julkisille notaareille annetaan toimivalta suorittaa saatavien pakkoperintää todistusvoimaisen asiakirjan perusteella antamalla täytäntöönpanokelpoinen täytäntöönpanomääräys ilman vastapuolena olevan Kroatiaan sijoittautuneen oikeushenkilön nimenomaista suostumusta, yhteensopiva Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen ja SEUT 18 artiklan kanssa, kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen asioissa C-484/15 ja C-551/15 antamat tuomiot?

Voidaanko tulkintaa, joka on esitetty asioissa C-484/15 ja C-551/15 annetuissa unionin tuomioistuimen tuomioissa, soveltaa ennakkoratkaisua pyytävässä tuomioistuimessa vireillä olevaan, edellä esiteltyyn asiaan Povrv-1614/2018, ja täsmällisemmin, onko asetusta N:o 1215/2012 tulkittava siten, että Kroatiassa julkiset notaarit, jotka toimivat käyttäen toimivaltaa, joka heille on kansallisessa oikeudessa annettu ”todistusvoimaiseen asiakirjaan” perustuvien sellaisten pakkotäytäntöönpanomenettelyjen osalta, joissa menettelyn vastapuolina ovat Kroatiaan sijoittautuneet oikeushenkilöt, eivät kuulu mainitussa asetuksessa tarkoitetun tuomioistuimen käsitteen alaan?

____________