Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. Ožujka 2019, uputio Trgovački sud u Zagrebu (Hrvatska)

PARKING d.o.o. protiv SAWAL d.o.o.

(Predmet C-267/19)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Trgovački sud u Zagrebu

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PARKING d.o.o.

Tuženik: SAWAL d.o.o.

Prethodna pitanja

1. Je li odredba nacionalnog zakonodavstva i to odredba članka 1. Ovršnog zakona (objavljen u NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17), kojom se javnim bilježnicima

daje ovlast da provode prisilno ostvarenje tražbine na temelju vjerodostojne isprave,

donošenjem rješenja o ovrsi, kao ovršnog naslova, bez izričitog pristanka ovršenika

PRAVNE OSOBE OSNOVANE U REPUBLICI HRVATSKOJ, u skladu sa člankom 6.1. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i sa člankom 18. Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, imajući pri tom u vidu citirane presude broj C-484/15 i C-551/15.

2. Može li se tumačenje izraženo u presudi Suda Europske unije C-484/15 C-551/15 primijeniti u konkretno izloženom predmetu ovoga suda pod poslovnim brojem Povrv-1614/2018, odnosno treba li Uredbu br. 1215/2012 tumačiti na način da javni bilježnici u Hrvatskoj, kada postupaju u okviru ovlasti koje su im povjerene nacionalnim pravom u ovršnim postupcima na temelju "vjerodostojne isprave" u kojoj su ovršenici pravne osobe osnovane u drugim državama članicama Europske unije, nisu obuhvaćeni pojmom "sud" u smislu te uredbe.

____________