Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Trgovački sud u Zagrebu (Kroatien) den 28 mars 2019 – PARKING d.o.o. mot SAWAL d.o.o.

(Mål C-267/19)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Trgovački sud u Zagrebu

Parter i det nationella målet

Klagande: PARKING d.o.o.

Motpart: SAWAL d.o.o.

Tolkningsfrågor

Kan artikel 1 i Ovršni zakon (Lagen om exekutiva åtgärder) (offentliggjord i NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17), som ger notarierna behörighet att driva in fordringar på grundval av en handling som äger vitsord, genom att utfärda ett beslut om verkställighet, såsom exekutionstitel, utan uttryckligt samtycke från den juridiska person som är utsökningsgäldenär och som har hemvist i Kroatien, anses vara förenlig med artikel 6.1 i Europadomstolen och med artikel 18 FEUF, med hänsyn till de domar som EU-domstolen meddelat i målen C-484/15 och C-551/15?

Kan tolkningen i EU-domstolens domar av den 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) och Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), tillämpas på ovannämnda mål Povrv-1614/2018 som anhängiggjorts vid den hänskjutande domstolen och ska närmare bestämt förordning nr 1215/2012 tolkas så, att notarier i Kroatien som agerar inom ramen för de befogenheter som tillkommer dem enligt nationell rätt vid förfaranden för verkställighet på grundval av en ”handling som äger vitsord” i vilka utsökningsgäldenärerna är juridiska personer med hemvist i andra medlemsstater inom Europeiska unionen, inte omfattas av begreppet ”domstol”, i den mening som avses i nämnda förordning?

____________