Language of document :

Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 29 май 2019 г. — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ

(Дело C-420/19)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Riigikohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Maksu- ja Tolliamet

Засегнато лице: Heavyinstall OÜ

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 16 от Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки1 , да се тълкува в смисъл, че получилата искането за обезпечителни мерки юрисдикция на държавата членка, когато се произнася по това искане въз основа на националното законодателство (което запитаната юрисдикция може да направи съгласно член 16, първо изречение), е обвързана от становището на юрисдикцията на държавата по установяване на молителя, що се отнася до необходимостта от обезпечителни мерки и до възможността за налагането на такива, ако на юрисдикцията е бил представен документ, съдържащ това становище (член 16, [параграф 1], втора алинея, последно изречение, съгласно което не е необходим никакъв акт за признаването, допълването или заместването на този документ в запитаната държава членка)?

____________

1     ОВ L 84, 2010 г., стр. 1.