Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Riigikohus (Viro) on esittänyt 29.5.2019 – Maksu- ja Tolliamet v. Heavyinstall OÜ

(asia C-420/19)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Riigikohus

Pääasian asianosaiset

Hakija: Maksu- ja Tolliamet

Henkilö, jota asia koskee: Heavyinstall OÜ

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 16.3.2010 annetun neuvoston direktiivin (EU) 2010/241 16 artiklaa tulkittava siten, että turvaamistoimia käsittelevän pyynnön saaneen jäsenvaltion tuomioistuin on ratkaistessaan pyynnön kansallisen lainsäädännön perusteella (minkä pyynnön saaneelle tuomioistuimelle mahdollistaa 16 artiklan ensimmäinen virke) sidottu hakijan asuinvaltion tuomioistuimen kantaan turvaamistoimien tarpeellisuudesta ja mahdollisuudesta, jos tuomioistuimelle on esitetty sellaisen kannan sisältävä asiakirja (16 artiklan toisen kohdan viimeinen virke, jonka mukaan pyynnön saanut jäsenvaltio ei saa tunnustaa, täydentää tai korvata kyseistä asiakirjaa)?

____________

1 EUVL 2010, L 84, s. 1.