Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. maijā iesniedza Riigikohus (Igaunija) – Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ

(Lieta C-420/19)

Tiesvedības valoda – igauņu

Iesniedzējtiesa

Riigikohus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Maksu- ja Tolliamet

Atbildētāja: Heavyinstall OÜ

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2010/24/ES (2010. gada 16. marts) par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem 1 16. pants ir interpretējams tādējādi, ka tās dalībvalsts tiesai, kas saņēmusi pieprasījumu veikt izpildes nodrošināšanas pasākumus, lemjot par šo pieprasījumu, saskaņā ar valsts tiesību aktiem (kas pieprasījuma saņēmējai tiesai ir atļauts atbilstoši 16. panta 1. punktam) ir saistošs pieprasījuma iesniedzēja rezidences valsts tiesas viedoklis par izpildes nodrošināšanas pasākuma nepieciešamību un iespēju, ja tiesa ir iesniegusi dokumentu ar šā viedokļa izklāstu (16. panta [1. punkta] otrās daļas pēdējais teikums, saskaņā ar kuru šim dokumentam nav nepieciešama atzīšana, papildināšana vai aizstāšana pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī)?

____________

1      OV 2010, L 84, 1. lpp.