Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 29 maj 2019 – Maksu- ja Tolliamet mot Heavyinstall OÜ

(Mål C-420/19)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i det nationella målet

Sökande: Maksu- ja Tolliamet

Berörd person: Heavyinstall OÜ

Tolkningsfrågan

Ska artikel 16 i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder1 tolkas så att domstolen i medlemsstaten vilken erhållit begäran om säkerhetsåtgärder, när den ska besluta om denna begäran på grundval av nationell rätt (vilket den anmodade domstolen kan göra enligt artikel 16 första meningen), är bunden av vad domstolen i den sökandes etableringsland konstaterat med avseende på huruvida säkerhetsåtgärden är nödvändig och möjlig om en handling framlagts för domstolen i vilken dessa konstateranden kommer till uttryck (artikel 16[.1] andra stycket sista meningen, enligt vilken denna handling inte ska bli föremål för erkännande, komplettering eller ersättande)?

____________

1     EUT L 84, 2010, s. 1.